Past Presidents

Ranajit Datta

Swadesh Basu

Tapan Sarkar

Tulsi Sengupta

Kajal Sarkar

Dipak Halder

Kalyan Bhattacharya

Arun Bhattacharya

Swapan Bandyopadhaya

Purna Bhattacharya

Prabir Roy

Mihir Sen

Pranab Das

Jahar Bhattacharya

Milan Awon


Copyright © CAB 2018 - 2020
Powered by astra infotech